Terms and Conditions (RO)

 1. SCOPUL DE APLICARE A PREZENTELOR TERMENE ȘI CONDIȚII (T&C)

  Prezentele T&C stabilesc toți termenii și condițiile în care Businesslink.md permite utilizatorilor ("Utilizatorii") să utilizeze platforma.

  Utilizatorii declară prin prezenta că au citit și acceptat T&C înainte de orice utilizare a platformei. În cazul în care un Utilizator nu este de acord cu una sau mai multe dintre prevederile acestor T&C, acesta trebuie să se abțină de la utilizarea platformei.

 2. ACCESUL LA APLICAȚIE

  Înainte de a utiliza platforma, Utilizatorii trebuie să se asigure că dispun de mijloacele tehnice și informatice necesare pentru a le permite să utilizeze platforma, verificând în special dacă terminalul lor mobil este configurat corespunzător și nu conține viruși.

  Prin furnizarea accesului la platformă, BusinessLink acționează doar în calitate de furnizor de servicii tehnice și își declină prin prezenta răspunderea pentru orice pierderi sau daune care nu sunt cauzate direct de BusinessLink.

  Businesslink ia toate măsurile necesare pentru a acorda Utilizatorilor accesul la platformă în condiții optime, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Prin prezenta, Businesslink își declină declină răspunderea în cazul indisponibilității platformei din cauza unei defecțiuni a rețelelor de comunicații sau din orice alt motiv independent de voința sa..

  De asemenea, accesul la platformă poate fi întrerupt temporar pentru operațiuni de întreținere.

 3. CONTURI DE UTILIZATOR

  Pentru a putea utiliza toate funcționalitățile oferite de paltformă, utilizatorii trebuie să creeze mai întâi un cont de utilizator.

  Utilizatorii sunt responsabili pentru menținerea confidențialității și securității elementelor de identificare pe care le utilizează pentru a se conecta la platformă.

  Utilizatorii trebuie să informeze imediat administratorii platformei despre orice utilizare neautorizată a identificatorilor lor. Businesslink nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care rezultă dintr-o culpă sau neglijență dovedită din partea utilizatorilor în ceea ce privește protecția identificatorilor lor.

 4. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

  Utilizatorii se angajează să respecte toate dispozițiile prezentelor T&C. Utilizatorii se angajează să utilizeze platforma numai în scopuri personale, în conformitate cu prezentele condiții generale de utilizare. În consecință, utilizatorii se vor abține:

  • de a utiliza platforma într-un mod ilicit, în orice scop ilegal sau în orice mod incompatibil cu prezentele T&C-uri;
  • de a deschide un cont care să uzurpe identitatea unei terțe părți;
  • de a publica pe platformă orice conținut care încalcă drepturile unor terțe părți, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală ale acestora;
  • de a încerca să obțină acces neautorizat la sistemul informatic al platformei sau de a se angaja în orice activitate care întrerupe, reduce calitatea, interferează cu performanțele sau degradează funcționalitățile platformei;
  • de a utiliza platforma în scopuri ilicite prin introducerea deliberată de viruși sau orice alt program rău intenționat în aceasta și de a încerca să acceseze platforma într-un mod neautorizat;
  • să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale platformei;
  • utilizatorul este obligat să dea dovadă de atenție atunci când utilizează ID-uri, parole, nume de utilizator sau alte dispozitive de securitate și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura prelucrarea confidențială și sigură a datelor și pentru a împiedica divulgarea acestora către terți;
  • utilizatorul este obligat să informeze imediat la adresa de email Businessink@oda.md cu privire la o posibilă sau deja cunoscută utilizare neautorizată a datelor sale de acces.
 5. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

  Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului informează persoanele fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

  În îndeplinirea atribuțiilor sale, ODA, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează numai cu consimțămîntul subiectului datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

  În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către ODA. expediată la adresa:str. Albișoara 38, Chișinău, Republica Moldova, MD-2005.

  De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresaoffice@oda.md.

  1.Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Terms and Conditions (EN)

 1. SCOPE OF THE TERMS AND CONDITIONS (T&C)

  These T&C establish all terms and conditions under which Businesslink.md allows all users to use the Platform.

  Users hereby declare that they have read and accepted the T&C before any use of the Platform. If a User does not agree with one or more of the provisions of these T&C, the User must refrain from using the Platform.

 2. ACCESS TO THE APPLICATION

  Before using the Platform, Users must ensure that they have the necessary technical and IT resources to allow them to use the Platform, checking in particular that the mobile terminal is properly configured and does not contain viruses.

  By providing access to the Platform, BusinessLink is acting only as a technical service provider and hereby disclaims liability for any loss or damage not directly caused by BusinessLink.

  Businesslink takes all necessary measures to grant Users access to the Platform in optimal conditions, 24 hours a day, 7 days a week. Businesslink hereby declines its responsibility case of the unavailability of the Platform due to a failure of the communication networks or for any other reason independent of the will of the Platform administrators.

  Access to the Platform may also be temporarily interrupted for maintenance operations.

 3. USER ACCOUNTS

  In order to be able to use all the functionalities offered by the Platform, users must first create a user account.

  Users are responsible for maintaining the confidentiality and security of the account management credentials to log in to the Platform.

  Users must immediately inform the Platform administrators of any unauthorized use of the credentials. Businesslink will not be liable for any loss or damage arising from any proven fault or negligence on the part of users with respect to the protection of the credentials.

 4. USER OBLIGATIONS

  Users undertake to comply with all provisions of these T&C. Users undertake to use the Platform only for personal purposes, in accordance with these general conditions of use. Accordingly, users shall refrain from:

  • to use the Platform in an unlawful manner, for any illegal purpose or in any manner inconsistent with these T&C;
  • to create an account that impersonates a third party;
  • to publish on the Platform any content that infringes the rights of third parties, such as the intellectual property rights;
  • attempt to gain unauthorized access to the Platform's IT system or engage in any activity that interrupts, reduces the quality, interferes with the performance or degrades the functionality of the Platform;
  • to use the Platform for illegal purposes by deliberately introducing viruses or any other malicious program into it and to try to access the Platform in an unauthorized way;
  • not to infringe the intellectual property rights of the Platform;
  • the user is obliged to show care when using IDs, passwords, usernames or other security devices and to take all necessary measures to ensure the confidential and secure processing of data and to prevent the disclosure to third parties;
  • the user is obliged to inform immediately at the email address Businessink@oda.md about a possible or already known unauthorized use of the credentials.
 5. USER OBLIGATIONS

  The Organization for Entrepreneurship Development informs individuals that personal data are processed in accordance with the provisions of Law no. 133 from July 8, 2011, on the protection of personal data and the Requirements for ensuring personal data security when processing them within personal data information systems, approved by Government Decision no. 1123 from December 14, 2010.

  ODA implements organizational and technical measures to ensure the protection of personal data in accordance with the Personal Data Security Policy. The processing of personal data, with the exceptions expressly stipulated in the Law no. 133 from July 8, 2011 on the protection of personal data, is carried out only with the consent of the subject of the personal data. In accordance with the provisions of art. 12-18 of Law no. 133 from July 8, 2011 on the protection of personal data, the subject of personal data has the right of information, the right of access to personal data, the right to intervene on personal data, the right of opposition of the subject of personal data, the right not to be subject to an individual decision, the right of access to justice.

  In order to exercise the rights provided by law, the subject of personal data has the right to address a written request to ODA, sent to the address: 38 Albisoara Street, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2005.

  Additionally, the applicant has the possibility to send the application signed with the digital signature by email:adresaoffice@oda.md.

  1.Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal